Calculatie Validaties

Na het maken van calculaties of calculatie opties moeten deze eerst gevalideerd worden door het systeem om zeker te zijn dat er geen errors in zitten. Is dit wel het geval, dan kan het systeem een waarschuwing of error melding geven. Hieronder zijn een aantal waarschuwingen en errors uiteengezet met een kleine toelichting om te verduidelijken wat de error is, waar deze voorkomt, welke actie(s) ondernomen moeten worden om de error te verhelpen.

The configured object type id(s) is invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
Calculation OptionsErrorThe configured object type id(s) is invalidCorrect the reported object typereference=children[1234;5602]Child object type %1% is invalidOnderliggend objecttype %1% is ongeldig

Wat is de foutmelding: Een error die voor komt wanneer je naar een object ID probeert te verwijzen die niet (meer) bestaat
Waar komt de foutmelding voor: in de calculatie opties
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: verander het object ID naar een bestaand ID zodat de calculatie weer klopt. Er kan namelijk niet verwezen worden naar een ID dat niet bestaat

The configured reference field is invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
Calculation Options
ErrorThe configured reference field is invalidCorrected the reported fieldreference=InvalidFieldNameField %1% is not a valid reference field. Is the capitalization correct?Veld %1% is geen geldig referentieveld. Klopt het hoofdlettergebruik?

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer je naar een veld probeert te refereren in je calculatie die niet bestaat of verkeerd gespeld is
Waar komt de foutmelding voor: in de calculatie opties
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: controleer of het veld waarnaar je verwijst wel echt bestaat. Staat er een spellingsfout in het veld? Referenties zijn ook gevoelig voor hoofdletters dus controleer daar ook op. Als er geen spellingsfout in de referentie staat, dan kan het dat het gerefereerde veld niet (meer) bestaat

The configured relationtype is invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
Calculation OptionsErrorThe configured relationtype is invalidThis should not be used anymorerelation=dependencyReference field triggers have the following format: relation=RELATION_TYPE[FOLDER_TYPE_ID_1,FOLDER_TYPE_ID_N] (e.g. relation=planning[5602])Referentieveldtriggers hebben de volgende notatie: relation=RELATION_TYPE[FOLDER_TYPE_ID_1,FOLDER_TYPE_ID_N] (bijv. relation=planning[5602])

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer er een relatie wordt gebruikt in het referentieveld die niet (meer) bestaat
Waar komt de foutmelding voor: in de calculatie opties
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik een andere relatie (ook wel dependency genoemd). De relatie die nu wordt gebruikt bestaat namelijk niet meer of is incorrect gespeld

The configured option is not valid at all

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
Calculation Options
WarningThe configured option is not valid at allDo not use this field anymoreNotEvenAValidOptionOption %1% not recognizedOptie %1% niet herkend

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer een optie, die geconfigureerd is, niet een valide optie is
Waar komt de foutmelding voor: in de calculatie opties
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik een andere configuratie voor dit veld. De huidige configuratie wordt namelijk niet herkend waardoor het systeem een waarschuwing geeft

This option makes the calculation slow

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
Calculation Options
WarningThis option makes the calculation slowDo not use configurations like this anymorereference=children[5602;5603]Calculation option ‘%1%’ can be slow and might have an impact on performanceBerekeningsoptie ‘%1%’ kan traag zijn en kan van invloed zijn op de prestaties

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer er een referentie gemaakt wordt die ervoor zorgt dat de gehele calculatie langzaam verloopt
Waar komt de foutmelding voor: in de calculatie opties
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik deze configuratie niet. Dit zorgt voor performance problemen voor alle calculaties. Kies een alternatieve optie waarbij deze waarschuwing niet voor komt zodat de algehele performance optimaal blijft

This filter is reprecated

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningThis filter is reprecatedChange configuration to use the new FolderFilter<cmp …><filter><Custom2 operator=’equals’ filterValues=’test’/></filter>…</cmp>Deprecated calculation detected: <filter> elements are deprecated and should be replaced by <folderFilter>Verouderde calculatie gedetecteerd: <filter> elementen zijn verouderd en moeten door <folderFilter> vervangen worden.

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer de verouderde filter optie gebruikt wordt
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik de nieuwe FolderFilter in plaats van de verouderde filter

The <set> calculation should not be used at all. Especially the searchStructure and subfolders attributes.

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningThe <set> calculation should not be used at all. Especially the searchStructure and subfolders attributes.Do not use <set> at all<set>
searchStructure=’xyz’>…</set>
Deprecated calculation detected: <set> configured to set values on other folders is deprecated; use ‘Calculation option’ instead.Deconstructie met <set> om waarden op andere folders te zetten is verouderd. Gebruik ‘Calculation option’.

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer het <set> attribuut gebruikt wordt binnen een calculatie
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik het <set> attribuut niet. Deze is verouderd en is de oorzaak van de waarschuwing. Gebruik ook geen attribuut dat gebruik maakt van het <set> attribuut

The <setChildren> calculation should not be used anymore

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningThe <setChildren> calculation should not be used anymoreDo not use <setChildren> at all<setChildren…>
…</setChildren>
Deprecated calculation detected: <setChildren> Might have negative performance impact.

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer het <setChildren> attribuut gebruikt wordt in een calculatie
Waar komt de foutmelding voor: In een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik het setChildren attribuut niet, deze is de oorzaak van de waarschuwing. setChildren is namelijk verouderd en heeft een negatieve impact op de performance

The field was not correctly typed (casing)

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorThe field was not correctly typed (casing)Correct the field name<field>custom1</field> instead of <field>Custom1</field>Field has incorrect capitalization. Was %1%, but needs to be %2%Veld heeft een onjuist hoofdlettergebruik. Was %1%, maar moet %2% zijn

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer er een hoofdletter fout staat in het veld dat gerefereerd wordt
Waar komt de foutmelding voor: In een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: controleer de spelling van de gerefereerde velden. Let op dat calculaties hoofdlettergevoelig zijn. Pas het veld aan waarbij de hoofdletter(s) niet kloppen of verbeter de spelling van het veld naar de correcte spelling

The field name could not be validated. It might be correct.

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningThe field name could not be validated. It might be correct.Validate the name<field>dummy</field>Field %1% might not be correct. This is OK when it is a field of a reference or when used in combination with for example a folderFilter. Please validate the field name. Are you sure %1% is correct?Veld %1% is mogelijk niet correct. Dit is OK wanneer het een referentieveld is of wanneer het wordt gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld een folderFilter. Valideer de veldnaam. Weet je zeker dat %1% correct is?

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer de veldnaam die gebruikt wordt in een calculatie niet gevalideerd kan worden
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: controleer of het veld echt bestaat en let op de spelling. Het systeem kan namelijk niet verifiëren of het gebruikte veld bestaat of niet

xml incorrect

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorxml incorrectCorrect xml (check ‘<’, ‘>’, and quotes). <cmp><field>test<field></cmp>

(second <field> should have a / after the opening bracket)
Invalid XML. Please correct the calculation XML.Ongeldige XML. Verbeter de XML van de calculatie.

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer er een fout zit in de xml code
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: bekijk de spelling van de gebruikte xml code. Staan er een spellingsfout in een blok? Let er op dat een blok altijd begint met <attribuut> en dat een blok altijd eindigt met een / erin

Invalid object types configured

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorInvalid object types configuredCorrect object types<calculation foldertypes=’1234;5678’>…</calculation>None of the specified foldertypes (%1%) seems validGeen van de opgegeven foldertypen (%1%) lijkt geldig

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer de gebruikte object types allemaal incorrect zijn
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: de gebruikte object types bestaan niet (meer). Controleer of er een spellingsfout is. Let op dat object typen hoofdlettergevoelig zijn. Vervang de gebruikte object types met de juiste

Field has incomplete configuration

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningField has incomplete configurationAsk support / development; should not happen<field reference=’ReferenceField’>…</field>Reference field doesn’t seem to have an active object typeReferentieveld lijkt geen actief objecttype te hebben

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer een veld een onvolledige configuratie heeft
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: contacteer support of het development team voor assistentie. Een onvolledig veld moet niet aanwezig zijn namelijk.

Reference field incorrect

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorReference field incorrectFix configured reference field<field>
reference=’FaultyName’>…</field>
Reference field %1% is invalidReferentieveld %1% is ongeldig

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer een gebruikt referentieveld incorrect is
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: Vervang het gebruikte referentieveld voor de correcte variant. Let daarbij op spelling of hoofdletters. Controleer of de huidige referentie niet verouderd is en reeds is vervangen door een andere

Not supported anymore

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorNot supported anymoreRemove calculation<calculation> schedule=’nightly’>…</calculation>Scheduled calculations are no longer supportedGeplande calculaties worden niet langer ondersteund

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer je probeert om een geplande calculatie uit te voeren
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik geen geplande calculaties. Deze worden niet meer ondersteund

‘searchStructure’ invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarning‘searchStructure’ invalidCorrect value<field searchStructure=’FirstParent=123′>Projectmanager
</field>
Search structure %1% could not be validated. So field %2% cannot be validated. Are you sure it is correct?Zoekstructuur %1% kan niet worden gevalideerd. Veld %2% kan dus niet worden gevalideerd. Weet je zeker dat het klopt?

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer er een waarde wordt gegeven aan een veld zonder dat deze gevalideerd kan worden door het systeem
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: controleer de waarde die meegegeven wordt. Is het de juiste? Gebruik een andere waarde in dit geval. Een niet gevalideerde waarde zorgt ervoor dat alle waardes eronder ook niet gevalideerd kunnen worden waardoor de gehele calculatie niet meer werkt

<equ> is slow

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarning<equ> is slowDo not use it anymore<equ>

</equ>
Slow calculation detected: <equ> calculation. Use a <cmp> function to improve its performance.Langzame calculatie gedetecteerd: <equ> calculatie. Gebruik een <cmp> functie om de prestatie te verbeteren.

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer het <equ> blok gebruikt wordt voor een calculatie
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik <equ> niet. Dit blok zorgt voor een langzamere performance van de gehele calculatie

‘foldertype’ invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationError‘foldertype’ invalidCorrect value<count> foldertype=’5000,abcdef’>…</count>‘foldertypes’ attribute value %1% seems invalid‘foldertypes’ attribuut waarde %1% lijkt niet geldig te zijn

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer de waarde voor een foldertype niet juist is
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: verander de waarde naar het juiste foldertype. Hiermee verdwijnt de error

Do not use <cmp> to test for true/false

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarningDo not use <cmp> to test for true/falseUse <tst> or <not> instead<cmp value=’true’><field>Custom1</field></cmp>Do not use a <cmp> calculation with boolean value (true or false). Use <tst> or <tst not=’true’> instead.

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer het <cmp> blok gebruikt wordt voor een true/false vergelijking
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: gebruik het cmp blok niet voor true of false vergelijkingen. Gebruik in plaats daarvan het tst blok of het not blok. Het not blok is voor de inverse van het tst blok

Invalid calculation block

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorInvalid calculation blockCorrect configuration<cmpp>
…</cmpp>
Calculation element <cmpp> is invalid.Calculatie element is incorrect

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer het gebruikte calculatie blok verkeerd is
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: controleer de spelling van het calculatie blok. Calculatie blokken zijn hoofdlettergevoelig. In bovenstaand voorbeeld wordt er een error gegeven door het systeem omdat er cmpp staat, in plaats van het correcte cmp blok

Should not happen

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorShould not happenAsk support / development; should not happen
Unknown error in calculation. Error: %1%
Onbekende fout in de berekening. Fout: %1%

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer er iets verkeerd gaat, maar het systeem niet zeker weet wat de exacte fout is
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: contacteer support of het development team voor assistentie. Het systeem weet namelijk niet wat er exact fout gaat bij deze calculatie

‘foldertypes’ attribute has been automatically added; needs user validation

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationWarning‘foldertypes’ attribute has been automatically added; needs user validationValidate ‘foldertypes’ attribute values are correct<calculation foldertypes=’added1;added2’>…</calculation>A ‘foldertypes’ attribute has been suggested. Are the attribute values correct?Attribuut ‘foldertypes’ is toegevoegd. Kloppen de attribuut waarden?

Wat is de foutmelding: een waarschuwing die voor komt wanneer een foldertype attribuut automatisch is toegevoegd zonder bevestiging van een gebruiker
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: valideer handmatig de toegevoegde foldertype attributen om zeker te zijn dat alles juist gaat

Configured condition is invalid

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorConfigured condition is invalidCorrect condition<cmp> condition=’smller’>…</cmpInvalid condition %1%Ongeldige conditie %1%

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer de configuratie voor een calculatie, die gebruik maakt van het <cmp> blok, niet juist is
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: let op de gebruikte spelling binnen het <cmp> blok. De attributen moeten correct gespeld zijn en zijn allemaal hoofdlettergevoelig. In bovenstaand voorbeeld wordt er een error gegeven omdat er in het condition gedeelte ‘smller’ staat, in plaats van ‘smaller’

Timeline calculations cannot be used inside conditions or other calculations

Calculatie of calculatie optieWarning of ErrorReden voor berichtFixVoorbeeldENNL
CalculationErrorTimeline calculations cannot be used inside conditions or other calculationsMove timeline calculation to its own field and use that field in this calculation<cmp condition=’not’ value=’0’>

<timelineSum>
…</timelineSum>

</cmp>
Invalid timeline value typeOngeldige tijdslijn type waarde

Wat is de foutmelding: een error die voor komt wanneer er een timeline blok gebruikt wordt binnen een calculatie of calculatie condition
Waar komt de foutmelding voor: in een calculatie
Welke actie moet ondernomen worden om de foutmelding te verhelpen: verplaats de timeline calculatie naar zijn eigen veld en gebruik dat veld voor andere calculaties

Was dit artikel nuttig?